OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2023 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim mającego siedzibę pod adresem ul. Piastów 10L, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE w sali nr 111, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 66-620 Gubin, Starosiedle, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG2K/00004109/1.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni gruntu 1,46 ha. Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym i 4 budynkami gospodarczymi.
Suma oszacowania wynosi 221 800,00 zł, zaś cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 147 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 180,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:
PKO BP S.A. O. 1 w Zielonej Górze 05 10205402 0000 0002 0222 6702 -tak aby znajdowała się na tym koncie najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 243/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Magdalena Ratiuk

 

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-06-2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim mającego siedzibę pod adresem ul. Piastów 10L, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE w sali nr 111, odbędzie się druga licytacja udziału wynoszącego 1/2 część lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 66-600 Krosno Odrz., ul.Piastów 20D/9, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/00025537/6. Przedmiotem licytacji jest jest 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej 49,71 m2. Lokal posiada 3 pokoje, kuchnię, przedpokój, łazienkę i w.c.
Suma oszacowania udziału wynosi 108 500,00 zł, zaś cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 72 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. O. 1 w Zielonej Górze 05 10205402 0000 0002 0222 6702 -tak aby znajdowała się na tym koncie najpóźniej na dzień przed licytacją. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 50/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Magdalena Ratiuk

 

 

 

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-06-2023 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim mającego siedzibę pod adresem ul. Piastów 10L, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE w sali nr 111, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 66-620 Gubin, Wielotów, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG2K/00010461/1.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa o powierzchni gruntu 1,65 ha zabudowana budynkiem o przeznaczeniu mieszkalnym o powierzchni 105,25 m2 i 3 budynkami gospodarczymi.

Suma oszacowania wynosi 338 100,00 zł, zaś cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 225 400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 810,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. O. 1 w Zielonej Górze 05 10205402 0000 0002 0222 6702 – tak aby znajdował się na tym rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 197/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Magdalena Ratiuk