OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2022 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim mającego siedzibę pod adresem ul. Piastów 10L, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE w sali nr 111, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/4 część nieruchomości położonej pod adresem: 66-614 Maszewo, Radomicko, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/00009991/8.
Przedmiotem licytacji jest 1/4 udziału w działkach rolnych niezabudowanych o numerach: działka gruntu nr 36 o powierzchni 1,8800 ha, działka gruntu nr 47 o powierzchni 2,1700 ha.

Suma oszacowania wynosi 31 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 23 437,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 125,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. O. 1 w Zielonej Górze 05 10205402 0000 0002 0222 6702 – tak aby znajdowała się na tym rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 173/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Magdalena Ratiuk