OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2019r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul.Poznańskiej 43B/4, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1K/00022845/7.
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o pow. użytkowej 37,00m2. Lokal posiada 2 pokoje, kuchnię, przedpokój, łazienkę z w.c. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o pow. 3,50m2.
Suma oszacowania wynosi 72 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 7 200,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
PKO BP S.A. O. 1 w Zielonej Górze 05 10205402 0000 0002 0222 6702 tak aby znajdowała się na
tym koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L pok. 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Magdalena Ratiuk