OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2019r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Ogrodowej 23A, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1K/00022488/6
Przedmiotem licytacji jest dom mieszkalny o pow. użytkowej 294m2 z pomieszczeniem usługowym,
położony na działce nr 913/4 o pow. 0, 0747 ha oraz działka nr 913/5 o pow. 0,0102 ha.

Suma oszacowania wynosi 567 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 378 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 56 700,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
PKO BP S.A. O. 1 w Zielonej Górze 05 10205402 0000 0002 0222 6702 tak aby znajdowała się na
tym koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L pok. 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Magdalena Ratiuk