OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-05-2019r. o godz.10:30 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10L odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Dachów, gm. Bobrowice, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1K/00032613/5
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa o pow. 0,2286 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 121,61 m2 oraz budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 260 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 173 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 090,00zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP S.A. O. 1 w Zielonej Górze 05 10205402 0000 0002 0222 6702 tak aby znajdowała się na tym koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać dpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania
egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Magdalena Ratiuk