OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2019r.r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim odbędzie się pierwsza licytacja 450/1000 udziału w nieruchomości położonej w Gubinie przy ul. Śląskiej, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG2K/00005187/8. Przedmiotem licytacji jest 450/1000 udziału w nieruchomości składającej się z trzech niewyodrębnionych lokali mieszkalnych położonych na II i III kondygnacji budynku o przeznaczeniu mieszkalno -usługowym o łącznej pow. użytkowej 198,41 m2 wraz z prawem związanym z użytkowaniem wieczystym gruntu.

Suma oszacowania wynosi 130 460,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 845,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 13 046,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
PKO BP S.A. O. 1 w Zielonej Górze 05 10205402 0000 0002 0222 6702 tak aby znajdowała się na
tym koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania
egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Magdalena Ratiuk