OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2018r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 66-600 Krosno Odrzańskie, Gostchorze 70, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1K/00031410/5
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą 2 działki o pow. 0,00576 ha i o pow. 0,0584 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem o przeznaczeniu mieszkalno -gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 84 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania

i wynosi  63 525,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 470,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
PKO BP S.A. O. 1 w Zielonej Górze 05 10205402 0000 0002 0222 6702 tak aby znajdowała się na tym koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Magdalena Ratiuk