OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2018r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej Gębice, gm Gubin, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG2K/00002060/1
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z trzech działek: działka nr 153 o pow. 0,0500ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 70,42m2 oraz budynkami gospodarczymi, działka rolna nr 174/5 o pow. 0,2600ha oraz działka rolna nr.203/3 o pow. 0,2400ha.

Suma oszacowania wynosi 71 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 533,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 130,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP S.A. O. 1 w Zielonej Górze 05 10205402 0000 0002 0222 6702 tak aby znajdowała się na tym koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:15 do godz. oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Magdalena Ratiuk